1. ALGEMEEN

1. ALGEMEEN

1. Definities

1. Definities

In dit deelnemersreglement wordt verstaan onder:

a. Bonus: een bonus is een door TOTO te bepalen mogelijkheid tot gratis deelname aan een Online Kansspel voor een door TOTO vast te stellen inleg.

b. Casinospelen: casinospelen waar de Deelnemers tegen TOTO spelen (georganiseerd onder de merknaam TOTO Casino).

c. Cruks: het centraal register uitsluiting kansspelen.

d. Deelnemer(s): een persoon met een geldige account bij TOTO voor het deelnemen aan On-line Kansspelen.

e. Deelnemersreglement: dit deelnemersreglement TOTO Sportweddenschappen en TOTO Casino inclusief bijlage(n).

f. Live Betting: het aanbod van Sportweddenschappen op uitslagen van sportwedstrijden waaraan gedurende deze wedstrijden kan worden deelgenomen.

g. Online Kansspel(en): de door TOTO via haar website of applicaties aangeboden vergunde kansspelen op afstand, waaronder maar niet beperkt tot Sportweddenschappen en Casino-spelen.

h. Pre Betting: het aanbod van Sportweddenschappen op uitslagen van sportwedstrijden waaraan kan worden deelgenomen voordat deze sportwedstrijd is aangevangen.

i. Onvoorziene gevallen: een geval waarin dit Deelnemersreglement naar het oordeel van TOTO niet of niet duidelijk voorziet.

j. Sportweddenschap(pen): sportweddenschap(pen) waarbij van een aantal door TOTO geselecteerde sportwedstrijden en/of sportevenementen, een gebeurtenis of een uitslag moet worden voorspeld (georganiseerd onder de merknaam TOTO Sport).

k. TOTO: De besloten vennootschap TOTO Online B.V. met statutaire zetel te Den Haag, on-derdeel van de groep van Nederlandse Loterij.

l. Wwft: de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

2. Organisatie

2. Organisatie

 1. De Online Kansspelen worden georganiseerd door TOTO. Voor alles wat met de Online Kansspelen samenhangt kan een Deelnemer alleen bij TOTO terecht.
 2. Voor het organiseren van Online Kansspelen is aan TOTO een vergunning verleend door de Kansspelautoriteit.

3. Toepasselijkheid

3. Toepasselijkheid

 1. Dit Deelnemersreglement is van toepassing op alle door TOTO aangeboden Online Kansspelen en te raadplegen via de website en applicaties van TOTO. Dit betekent dat de Deelnemer bij elke registratie of elk gebruik van de website en/of applicaties van TOTO dit Deelnemersreglement volledig aanvaardt, inclusief elk ander document en elke andere regel waarnaar in dit Deelnemersreglement wordt verwezen, in het bijzonder maar niet beperkt tot:
  o de nadere regels per sport,
  o de Casino Spelregels;

 2. De bijlagen bij het Deelnemersreglement en andere documenten en regels waarnaar in dit Deelnemersreglement wordt verwezen, maken integraal onderdeel uit van het Deelnemersreglement. Bij tegenstrijdigheid gaan de specifieke regels, te weten de Nadere regels per sport en de Casino Spelregels, voor op het Deelnemersreglement.

 3. Voor registratie door de Deelnemer zal TOTO dit Deelnemersreglement ter beschikking stellen op zodanige wijze dat deze door de Deelnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, of indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, worden aangegeven waar langs elektronische weg kan worden kennisgenomen van het Deelnemersreglement.

 4. De klantenservice van TOTO stelt op aanvraag gratis een exemplaar van dit Deelnemersreglement inclusief bijlage(n) beschikbaar via post of e-mail.

4. Privacy en speelgeheim

4. Privacy en speelgeheim

 1. TOTO respecteert de privacy van de Deelnemer en waarborgt de bescherming van zijn of haar persoonsgegevens. Het Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is te vinden op de website van TOTO, https://www.toto.nl/privacy
 2. Persoonsgegevens, zoals de naam van een (prijswinnende) Deelnemer worden alleen met uitdrukkelijke toestemming van de Deelnemer publiek gemaakt, tenzij TOTO wet-telijk verplicht is die bekend te maken.

5. Centraal register uitsluiting kansspelen

5. Centraal register uitsluiting kansspelen

TOTO is aangesloten bij het Centraal register uitsluiting kansspelen (“Cruks”). Alle Deelnemers worden gecontroleerd op een registratie bij het Cruks. Als een Deelnemer staat geregistreerd in het Cruks, wordt deelname aan Online Kansspelen geweigerd.

6. Klachten

6. Klachten

 1. TOTO heeft een aparte regeling voor klachten. Deze klachtenregeling is te vinden op de website van TOTO. Klachten in verband met dit Deelnemersreglement of deelname aan Online Kansspelen worden behandeld conform de procedure beschreven in de klachtenregeling.
 2. TOTO zal een klacht alleen in behandeling nemen als de klacht binnen twaalf (12) maanden wordt ingediend nadat het feit waarover wordt geklaagd heeft plaatsgevonden.
 3. Het indienen van een klacht laat de mogelijkheid onverlet dat TOTO de klacht of een mogelijk geschil direct voorlegt aan de bevoegde rechter.
 4. Elke belediging, bedreiging, belediging of anderszins ongepaste bejegening geuit tegen de klantenservice van TOTO, haar werknemers of andere vertegenwoordigers, kan leiden tot schorsing of beëindiging van het account (zie artikel 18).

7. Aansprakelijkheid

7. Aansprakelijkheid

 1. TOTO is niet aansprakelijk voor schade, in welke zin dan ook, veroorzaakt door of bij deelname aan Online Kansspelen of de organisatie van Online Kansspelen. Dat kan slechts anders zijn als sprake is van schade veroorzaakt door grove schuld of grove roekeloosheid van TOTO.
 2. Dat betekent onder meer dat TOTO in ieder geval (behalve bij grove schuld of roekeloosheid) niet aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door:

  a) computer- en softwarestoringen inclusief storingen en/of fouten in de website en/of applicaties van TOTO, ongeacht wie deze storing heeft veroorzaakt;

  b) het foutief opslaan, weg- of zoek raken van informatie, zoals bijvoorbeeld over de (hoogte van de) inleg, tijdens de data uitwisseling tussen de (computer)systemen van de Deelnemer en de website en/of applicaties van TOTO;

  c) vertraging van de inleg en/of afhandeling van een Online Kansspel;

  d) vertraging of fouten in de verwerking van betalingsopdrachten door financiële of andere instellingen die de Deelnemer of TOTO heeft ingeschakeld om betalingen te verrichten naar of van het account;

  e) het verstrekken van onjuiste (persoons)gegevens door de Deelnemer;

  f) overmacht. Overmacht omvat onder meer iedere omstandigheid, die onafhankelijk van de wil van TOTO, zelfs indien de omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds voorzienbaar zou zijn, blijvend of tijdelijk de uitvoering van de overeenkomst verhindert. Voor zover hierin nog niet begrepen, valt onder overmacht ook stakingen, transportproblemen, brand, natuurrampen, epidemieën en ernstige storingen in de zaken van TOTO, de tot haar groep behorende bedrijven of de door haar ingeschakelde personen of bedrijven.
 3. Voor zover TOTO toch aansprakelijk zou zijn, dan is in ieder geval de aansprakelijkheid van TOTO beperkt tot terugbetaling van de inleg minus gewonnen prijzen van de Deelnemer met betrekking tot de deelname die de schade heeft veroorzaakt.

8. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

8. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Dit Deelnemersreglement en iedere verplichting die daaruit voortvloeit wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 2. Alleen de rechtbank Den Haag is bevoegd kennis te nemen van geschillen in verband met dit Deelnemersreglement of deelname aan Online Kansspelen.

9. Wijziging Deelnemersreglement

9. Wijziging Deelnemersreglement

 1. TOTO kan de bepalingen van dit Deelnemersreglement – inclusief de bijlage(n) en andere bepalingen die van toepassing zijn op deelname aan de Online Kansspelen – eenzijdig wijzigen.
 2. Wijzigingen gelden, tenzij door TOTO anders aangegeven, zowel voor bestaande deelnames, als voor op het moment van wijziging lopende deelnames.
 3. TOTO zal Deelnemers tijdig informeren over de wijzigingen via haar website en applicaties of op een andere geëigende wijze zoals via het e-mailadres dat door de deelnemer is geregistreerd.
 4. Indien de Deelnemer niet akkoord gaat met de wijzigingen, kan de Deelnemer het account beëindigen op de wijze omschreven in artikel 18 van dit Deelnemersreglement.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking toto de website en applicaties van TOTO, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, ontwerprechten, handelsnaamrechten, databankrechten en aanverwante rechten, waaronder ook knowhow, zijn eigendom van TOTO en/of haar licentiegevers, met inbegrip van de domeinnaam, de software, het ontwerp, de lay-out, structuur en organisatie van de inhoud van de website en applicaties, en elk materiaal dat daarin wordt weergegeven en/of beschikbaar wordt gesteld, zoals foto's, afbeeldingen, illustraties, teksten, video's, audio, logo's en handelsmerken, of enige andere inhoud die beschikbaar wordt gesteld.
 2. Deelname aan Online Kansspelen en gebruik van de website en applicaties van TOTO is uitsluitend bedoeld voor privé-, persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

11. Onvoorziene gevallen

11. Onvoorziene gevallen

TOTO beslist in Onvoorziene gevallen. De beslissing is bindend voor alle Deelnemers, tenzij TOTO anders beslist.

12. Inwerkingtreding

12. Inwerkingtreding

Dit Deelnemersreglement treedt in werking op 21 januari 2022 en vervangt het Deelnemersreglement van 1 oktober 2021.

2. ACCOUNTBEHEER

2. ACCOUNTBEHEER

13. Doel van het account

13. Doel van het account

 1. De Deelnemer moet een account aanmaken om te kunnen meespelen met de Online Kansspelen. Een account kan worden aangemaakt via de website of applicaties van TOTO.
 2. Het account bevat persoonlijke gegevens van de Deelnemer (zie artikel 16), het saldo en informatie over de transacties van de Deelnemer.
 3. Het account is persoonlijk en de Deelnemer mag geen andere personen toegang geven tot, of gebruik laten maken van zijn of haar account.
 4. Het account mag uitsluitend gebruikt worden voor deelname aan Online Kansspelen. Dit betekent onder andere dat geen saldo mag worden opgebouwd dat niet wordt gebruikt voor Deelname.
 5. Het account mag niet aangemaakt of gebruikt worden in strijd met wet- en regelgeving of dit Deelnemersreglement.
 6. De Deelnemer dient alle passende maatregelen te nemen om zijn of haar account te beschermen tegen gebruik in strijd met dit Deelnemersreglement, zoals gebruik door anderen dan de Deelnemer zelf en/of anderszins onrechtmatig gebruik om schade van welke aard dan ook te voorkomen en/of te beperken.

14. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

14. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

TOTO doet een cliëntonderzoek naar de Deelnemer. Dat doet TOTO in ieder geval bij registratie maar kan op een later moment nogmaals plaatsvinden. TOTO maakt melding van ongebruikelijke transacties als dat moet volgens de Wwft. Indien een dergelijke melding plaatsvindt mag TOTO het gebruik van het account schorsen of beëindigen (zie artikel 19).

15. Voorwaarden voor het aanmaken en gebruiken van het account

15. Voorwaarden voor het aanmaken en gebruiken van het account

 1. Alleen personen die voldoen aan de volgende vereisten mogen een account aanmaken en gebruiken;
  a. natuurlijk persoon die niet professioneel of bedrijfsmatig handelt;
  b. 18 jaar of ouder;
  d. niet geregistreerd in het Cruks; en
  e. geen bezwaren op grond van Wwft en/of vermoedens van fraude of misbruik (zie ook artikel 14);
 2. TOTO mag hierop controleren en mag het aanmaken en gebruiken van een account weigeren zolang niet duidelijk is dat de persoon aan deze vereisten voldoet.
 3. Gebruik van het account is alleen toegestaan als Nederlands ingezetene. Deelname aan Online Kansspelen is in bepaalde landen niet toegestaan volgens daar geldende wet- en regelgeving. Om de locatie van deelname aan Online Kansspelen te kunnen controleren is het maskeren van een IP-adres niet toegestaan. TOTO mag documenten ter verificatie van het IP-adres en locatie opvragen. Zolang de opgevraagde documenten niet zijn verstrekt kan TOTO het gebruik van het account schorsen.
 4. Een persoon mag slechts één account aanmaken en gebruiken.
 5. Rechtspersonen kunnen geen account aanmaken of gebruiken.

16. Registratie van gegevens

16. Registratie van gegevens

 1. De Deelnemer moet zijn of haar gegevens aanleveren, waaronder in ieder geval: volledige voor- en achternaam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, bankrekeningnummer, telefoonnummer, Burgerservicenummer (”BSN”) en e-mailadres aan TOTO verstrekken voor het aanmaken van een account. De Deelnemer kan slechts met één bankrekeningnummer en e-mailadres bij TOTO geregistreerd staan.
 2. TOTO mag de gegevens van de Deelnemer (periodiek) controleren en het aanmaken van een account weigeren, of indien het gaat om een periodieke controle het gebruik van het account schorsen of een account beëindigen, als zij twijfelt of de gegevens correct en actueel zijn. Om gegevens van Deelnemer te controleren en om te controleren of TOTO voldoet aan wet- en regelgeving mag TOTO tevens nadere documenten opvragen. Zolang de opgevraagde documenten niet zijn verstrekt en naar het oordeel van TOTO afdoende zijn, kan TOTO het gebruik van het account schorsen.
 3. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn of haar gegevens en moet dit controleren. Als de gegevens wijzigen, moet de Deelnemer dat aan TOTO melden en moet de Deelnemer zelf zorgen voor aanpassing in zijn account op de door TOTO aangegeven wijze.
 4. TOTO stuurt de Deelnemer een e-mail ter bevestiging van de aanvraag tot het aanmaken van een account. De Deelnemer moet de instructies van deze e-mail volgen om definitief een account aan te maken. De Deelnemer gaat zorgvuldig om met zijn gebruikersnaam en wachtwoord en is zelf verantwoordelijk voor geheimhouding daarvan.

17. Verantwoordelijkheden Deelnemer

17. Verantwoordelijkheden Deelnemer

Registratie bij TOTO betekent onder meer dat De Deelnemer instaat voor:
a) de juistheid van zijn gegevens;
b) zijn bekwaamheid tot het aangaan van een overeenkomst;
c) zijn kennis van dit Deelnemersreglement. Dat betekent dus ook kennis van alle spelregels per Online Kansspel waarin onder meer winkans(en) en kansbepaling is/zijn aangegeven. De speler staat ervoor in dat hij alle spelregels leest, kent en begrijpt voordat hij deelneemt aan een spel;
d) verantwoord speelgedrag en het instellen van voor hem deugdelijke speellimieten;
e) kennis van het beleid van TOTO aangaande verantwoord speelgedrag zoals ook te vinden is op de website van TOTO en de maatregelen die TOTO kan treffen als TOTO vermoedt dat het speelgedrag niet verantwoord is;
f) verantwoorde en zorgvuldige omgang met de identificatiemiddelen om toegang te krijgen tot zijn account, zoals maar niet beperkt tot het gebruik van wachtwoorden, toegangscodes en gezichtsherkenning. De Deelnemer is zélf verantwoordelijk voor de toegang tot zijn account, de middelen om toegang te krijgen en zal zijn wachtwoorden en inlogcodes geheim houden;
g) gebruik voor eigen rekening en risico van zijn account. Het account mag dus niet door anderen gebruikt worden;
h) het niet in strijd handelen met de Wwft. Dat betekent onder meer dat de Deelnemer ervoor instaat zijn account niet te gebruiken voor witwassen, financiering van terrorisme, overtreding van sanctieregelingen, misbruik van en/of fraude met Online Kansspelen.

18. Verbod tot overdragen van het account

18. Verbod tot overdragen van het account

De Deelnemer mag het account niet overdragen aan een andere persoon. Ook kunnen rechten op of basis van een account niet worden overgedragen of bezwaard.

19. Schorsing en beëindiging van het account

19. Schorsing en beëindiging van het account

 1. indien de Deelnemer niet voldoet aan dit Deelnemersreglement of indien TOTO, naar haar eigen oordeel, een redelijk vermoeden heeft dat een Deelnemer niet voldoet aan dit Deelnemersre-glement, dan mag TOTO de mogelijkheid tot gebruik van het account schorsen (schorsing is een opschortingsbevoegdheid in de zin van artikel 6:52 e.v. BW). Deelnemer kan gedurende een schorsing wel zijn gegevens inzien. TOTO schorst de mogelijkheid tot gebruik van het account totdat de Deelnemer voldoet aan het Deelnemersreglement. Indien de Deelnemer niet binnen een redelijke termijn voldoet, zal TOTO het account beëindigen.
 2. De Deelnemer kan op ieder moment de klantenservice van TOTO verzoeken tot beëindigen van het account. TOTO mag controleren of het verzoek daadwerkelijk door de Deelnemer is gedaan en zal vervolgens overgaan tot beëindiging van het account.
 3. TOTO mag overgaan tot beëindiging van het account van de Deelnemer;
  a) in alle gevallen met een opzegtermijn van achtenveertig (48) uur;
  b) op ieder moment als de Deelnemer in strijd handelt met wet- en regelgeving en/of dit Deelnemersreglement. Als er meerdere accounts door één persoon zijn aangemaakt mag TOTO alle accounts beëindigen;
  c) als de Deelnemer 24 maanden of langer geen gebruik heeft gemaakt van het account.
  TOTO informeert de Deelnemer als zij overgaat tot beëindiging.
 4. TOTO zal het saldo van het account uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van een account terugstorten op de geregistreerde bankrekening van de Deelnemer. De Deelnemer heeft na beëindiging geen toegang meer tot het beëindigde account. Als de Deelnemer een bo-nus heeft, komt deze te vervallen.
 5. TOTO mag de mogelijkheid tot gebruik van het account schorsen;
  a) indien zij een vermoeden heeft van fraude en/of misbruik van het account;
  b) indien zij een vermoeden heeft van handelen in strijd met de wet- en regelgeving en/of het Deelnemersreglement;
  c) indien TOTO dit om technische en/of veiligheidsredenen noodzakelijk acht;
  TOTO informeert de Deelnemer als zij overgaat tot schorsing.
 6. Indien TOTO onderzoek doet naar één van de in lid 5 genoemde redenen voor schorsing van het account blokkeert TOTO ook de toegang tot het saldo. Indien uit het onderzoek, naar het oordeel van TOTO, blijkt dat sprake is van fraude en/of misbruik en/of handelen in strijd met wet- en re-gelgeving en/of het Deelnemersreglement beëindigt TOTO het account en behoudt TOTO zich het recht voor om het saldo dat hoort bij het account niet uit te keren aan de Deelnemer.

20. Administratiekosten

20. Administratiekosten

TOTO mag administratiekosten in rekening brengen voor het aanmaken en beheren van het account en het opwaarderen of terugstorten van het saldo. De Deelnemer ontvangt via e-mail of de applicaties van TOTO informatie over de hoogte van de administratiekosten.

21. Saldo

21. Saldo

 1. Aan een account is een saldo gekoppeld, in euro. Er is slechts één saldo per account. Het saldo kan niet negatief zijn.
 2. De Deelnemer kan het saldo alleen opwaarderen vanaf de bankrekening en/of het betaalmiddel dat op naam van de Deelnemer staat. TOTO kan minimum- en maximumbedragen gebruiken voor het opwaarderen van het saldo. De mogelijkheden tot opwaardering worden uitgelegd op de website van TOTO en haar applicaties.
 3. Deelnemer garandeert dat de bankrekening en/of het betaalmiddel waarvan deelnemer opwaardeert op zijn naam staat en hem wettig toebehoren, evenals het geld waarmee deelnemer zijn saldo wil opwaarderen. TOTO controleert een opwaardering en indien in strijd met dit artikel wordt gehandeld mag TOTO het gebruik van het account schorsen en/of het account beëindigen.
 4. TOTO stort op verzoek van de Deelnemer het saldo terug op de geregistreerde bankrekening. Het minimumbedrag per terugstorting is € 5,-. Saldo dat niet is gebruikt als inleg kan niet worden teruggestort. De terugstorting vindt uiterlijk binnen vijf werkdagen na het verzoek plaats. Gelden worden niet teruggestort op een andere rekening dan de geregistreerde bankrekening.
 5. TOTO mag het saldo corrigeren indien het saldo door een fout verkeerd wordt weergegeven. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn na een onjuiste uitbetaling.
 6. TOTO mag een saldo terugstorten op de geregistreerde bankrekening.
 7. In alle gevallen van een financiële transactie, zoals maar niet beperkt tot een verzoek van een Deelnemer tot opwaardering of tot uitbetaling van saldo, mag TOTO de (persoons)gegevens van de Deelnemer controleren, verifiëren en nadere documenten opvragen. De Deelnemer moet hieraan meewerken. De financiële transactie wordt niet uitgevoerd totdat alle opgevraagde gegevens zijn verstrekt aan TOTO en naar het oordeel van TOTO afdoende zijn bevonden.
 8. Om de spelerstegoeden van alle Deelnemers aan TOTO veilig te stellen heeft TOTO het saldo van alle spelers afgescheiden van het risicodragend vermogen. Dit is gedaan door verstrekking van een afdoende bankgarantie aan een stichting. Er wordt regelmatig gecontroleerd of de hoogte van de bankgarantie nog voldoende is ten opzichte van het totale bedrag van spelerstegoeden van alle deelnemers aan TOTO.
 9. TOTO betaalt geen rente over het saldo van de Deelnemer.
 10. Ongebruikelijke activiteiten en transacties worden gerapporteerd aan de relevante autoriteiten, waaronder de Financiële Inlichtingen Eenheid (“FIU”).

3. ONLINE KANSSPELEN - ALGEMEEN

3. ONLINE KANSSPELEN - ALGEMEEN

22. Risico's

22. Risico's

 1. Er zijn risico's verbonden aan het meespelen met Online Kansspelen. De Deelnemer kan onder andere zijn of haar gehele inleg verliezen.
 2. Online Kansspelen – en zeker via een website of applicaties – zijn afhankelijk van techniek, menselijk handelen en Online Kansspelen gaan snel. Daarmee is er een extra grote kans op fouten, zowel bij de Deelnemers als TOTO. De Deelnemer moet daar rekening mee houden. TOTO is niet verantwoordelijk voor fouten, tenzij sprake is van opzet of grove roekeloosheid (zie artikel 7).
 3. TOTO kan een deelname waarbij sprake is van een fout weigeren of ongeldig verklaren, zie voor meer informatie daarover artikel 26.

23. Inleg

23. Inleg

 1. De Deelnemer moet geld inleggen voorafgaand aan deelname aan Online Kansspelen. De inleg wordt van het saldo op het account afgeschreven. Als het account onvoldoende saldo bevat, kan de Deelnemer niet meespelen met Online Kansspelen.
 2. TOTO mag speellimieten voor Online Kansspelen vaststellen en wijzigen. De speellimieten kunnen per Kansspel en per Deelnemer verschillen.
 3. TOTO kan contact opnemen met een Deelnemer indien zij daar in zijn spel aanleiding voor ziet.

24. Terugbetaling van de inleg

24. Terugbetaling van de inleg

In geval van afgelasting of uitstel van Online Kansspelen (zie artikel 31) heeft de Deelnemer recht op terugbetaling van de inleg. TOTO betaalt de inleg dan uiterlijk binnen vijf werkdagen terug op het account van de Deelnemer.

25. Deelname

25. Deelname

 1. Een deelname is geldig als de Deelnemer tijdig voor aanvang van het Online Kansspel heeft ingelegd (zie artikel 23) en de deelname tijdig is geregistreerd in het systeem van TOTO. De Deelnemer moet zelf controleren of de gegevens van de deelname correct zijn.
 2. De deelname is alleen geldig zoals deze in de systemen van TOTO is geregistreerd. De systemen van TOTO zijn altijd leidend en doorslaggevend.

26. Ongeldige deelname

26. Ongeldige deelname

TOTO mag de deelname in de volgende gevallen weigeren of ongeldig verklaren;
a. Als er geen sprake is van een geldige inleg (zie bijvoorbeeld artikelen 23 en 25), waaronder in ieder geval begrepen, maar daar uitdrukkelijk niet toe beperkt:
o deelnames aan Pre Betting sportweddenschappen terwijl de wedstrijd al is aangevangen (zie artikel 36 lid 1);
o deelnames aan Live Betting sportweddenschappen terwijl de uitslag die moet worden voorspeld al bekend is (zie artikel 36 lid 2);

b. Als er sprake is van een fout of vergissing (dat kunnen ook fouten van TOTO zijn);
fouten kunnen onder meer zijn, maar daar uitdrukkelijk niet toe beperkt:
o technische fouten of storingen, bijvoorbeeld in de systemen van TOTO en haar leveranciers, dat kunnen ook menselijke fouten zijn;
bijvoorbeeld fouten waardoor een Quotering van een sportweddenschap onjuist werd weergegeven; of deelname aan een Casinospel terwijl het Casinospel niet is gestart voordat het wordt onderbroken door een (technische) fout (zie artikel 40 lid 1);
o een misdruk, spelfout of vergelijkbare fout;
o een fout in de bekendgemaakte Quoteringen van een sportweddenschap;
bijvoorbeeld Quoteringen die kennelijk onjuist zijn gezien de kans dat de gebeurtenis optreedt op het moment dat de weddenschap werd geplaatst;
of indien er een publieke aankondiging is gedaan die een significante invloed heeft op de Quoteringen van (een) bepaalde sportweddenschap en TOTO de Quotering nog niet heeft aangepast;
o een registratiefout of transactiefout;
bijvoorbeeld weddenschappen die zijn geaccepteerd tijdens technische storingen of wegens fouten in de systemen, die anders niet zouden zijn geaccepteerd;

c. Als de Deelnemer een registratie heeft bij het Cruks (artikel 5);

d. Als een Deelnemer heeft ingelegd op Wedopties van sportevenementen waaraan hij zelf, bijvoorbeeld als atleet, deelneemt of waarbij hij als sportorganisator, scheidsrechter of anderszins betrokken is;

e. Als er twijfel bestaat over de integriteit van Online Kansspelen of als er een vermoeden bestaat van misbruik, manipulatie, fraude of andere criminele of onrechtmatige of verdachte handelingen;

f. Als er sprake is van een combinatie van Wedopties die dezelfde wedstrijd betreffen en niet gecombineerd mogen worden;
g. Als de Deelnemer in strijd met wet- en regelgeving, dit Deelnemersreglement of voorwaarden van Online Kansspelen handelt; en

h. Alle andere gevallen waarbij TOTO de deelname redelijkerwijs niet hoeft te accepteren.

27. Gevolgen ongeldige deelname

27. Gevolgen ongeldige deelname

 1. Een ongeldige deelname wordt geacht nooit te hebben plaatsgevonden. In geval van een combinatie van Wedopties binnen één deelname waarvan één of meer Wedopties ongeldig wordt verklaard, blijven de overige Wedopties geldig.
 2. Als TOTO de deelname na uitbetaling van een prijs ongeldig verklaart, wordt het saldo op het account van de Deelnemer gecorrigeerd door het resultaat van de ongeldige deelname (prijs minus inleg) daarvan af te halen. Als het account onvoldoende saldo bevat voor deze correctie, moet de Deelnemer direct de uitbetaalde prijs terugbetalen aan TOTO door bijstorting op zijn of haar account (dit is een direct opeisbare vordering).
 3. Indien TOTO het saldo op het account niet kan corrigeren wegens onvoldoende saldo en de Deelnemer stort niet direct bij, kan TOTO het gebruik van het account schorsen en beëindigen (zie artikel 19).

28. Uitbetaling prijzen

28. Uitbetaling prijzen

 1. Gewonnen prijzen worden automatisch gestort op het account van de Deelnemer, tenzij het door de Deelnemer ingestelde saldolimiet daardoor wordt overschreden.
 2. Voor uitbetaling van prijzen zijn onder meer ook artikelen 33, 34 en 35 voor Sportweddenschap-pen en artikel 40 voor Casinospelen van toepassing.
 3. TOTO bepaalt het tijdstip waarop gewonnen prijzen worden uitbetaald.
 4. Een prijs in natura en een gewonnen gratis deelnames worden niet in geld uitgekeerd, en er vindt ook geen vergoeding van de waarde plaats.
 5. Deelnemers ontvangen een netto prijs. Kansspelbelasting wordt afgedragen door TOTO. Kansspelbelasting wordt, tenzij fiscale wetgeving anders bepaald, berekend over de omzetten minus de uitgekeerde prijzen in een tijdvak. Dit is het Brutospelresultaat (BSR).
 6. Er wordt geen rente berekend over een prijs, ongeacht of uitbetaling direct plaatsvindt of op een later moment volgens de toepasselijke voorwaarden.

29. Bonus

29. Bonus

TOTO kan een Bonus toekennen aan de Deelnemer indien de Deelnemer daar toestemming voor heeft gegeven. TOTO mag nadere voorwaarden stellen aan de inzet van een Bonus, zoals bijvoorbeeld;
a. Minimum leeftijd van de Deelnemer;
b. Een selectie van Online Kansspelen waarvoor de Bonus geldt;
c. Een periode waarin de Bonus geldt; en
d. Een minimaal bedrag dat moet worden ingezet op Online Kansspelen.

30. Verantwoord spelen – beleid, speellimieten en beperkingen

30. Verantwoord spelen – beleid, speellimieten en beperkingen

 1. Het verslavingspreventiebeleid van TOTO is te vinden op de website van TOTO.
 2. TOTO mag deelnemersafhankelijke speellimieten opleggen, waaronder maar niet beperkt tot een speeltijdlimiet, restricties in speeltijd of tijdstippen via de speelplanner, opwaardeerlimiet, of een verlieslimiet.
 3. Indien naar het oordeel van TOTO sprake is van hoog risicovol speelgedrag kan:
  a) TOTO het gebruik van het Account schorsen voor een door TOTO te bepalen duur;
  b) TOTO kan gedurende de schorsing nader onderzoek doen naar het speelgedrag waarbij TOTO de Deelnemer kan voordragen bij de Kansspelautoriteit voor onvrijwillige inschrijving in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (“Cruks”) en Deelnemer geen toegang meer heeft tot het Account. TOTO zal de resultaten van het onderzoek verschaffen aan de Kansspelautoriteit. TOTO kan het Account beëindigen.

31. Afgelasting of uitstel

31. Afgelasting of uitstel

 1. TOTO mag een Online Kansspel geheel of gedeeltelijk afgelasten of uitstellen als naar haar oordeel een goed verloop van het Online Kansspel in gevaar kan komen. Het besluit tot afgelasting of uitstel wordt zo spoedig mogelijk op de website en/of via de applicatie van TOTO bekendgemaakt.
 2. TOTO betaalt in geval van afgelasting of uitstel de inleg van de Deelnemers terug (zie artikel 24).

4. TOTO SPORTWEDDENSCHAPPEN

4. TOTO SPORTWEDDENSCHAPPEN

32. Speelwijze

32. Speelwijze

 1. TOTO biedt Sportweddenschappen voor verschillende sporten aan. De mogelijke (wedstrijd)resultaten en gebeurtenissen die per Sportweddenschap en per sport kunnen worden voorspeld (“Wedopties”) staan beschreven in de bijlage bij dit Deelnemersreglement: “Nadere regels per sport”.
 2. De Deelnemer kan per deelname aan een Sportweddenschap bij één (1) tot maximaal vijfentwintig (25) sportwedstrijden op één Wedoptie inleggen.

33. Resultaat Sportweddenschappen

33. Resultaat Sportweddenschappen

 1. TOTO bepaalt het resultaat van Sportweddenschap(pen) aan de hand van de uitslag van de voorspelde gebeurtenis op basis van dit Deelnemersreglement en de Nadere regels per sport. In geval van tegenstrijdigheid gaat dit Deelnemersreglement voor op de Nadere regels per sport en eventuele andere informatie van TOTO waarin uitleg wordt gegeven over Wedopties.
 2. Het resultaat van een Sportweddenschap zoals door TOTO bepaald is altijd leidend en doorslaggevend.
 3. Wedopties zien altijd op de uitslag van een wedstrijd na reguliere speeltijd. Dat is de speeltijd inclusief blessuretijd zónder verlengingen, tenzij door TOTO vooraf expliciet anders is aangegeven in de Nadere Regels per Sport.
 4. Wedopties kunnen ook zien op een deel van een wedstrijd. Dat is de speeltijd van het betreffende deel van de wedstrijd inclusief blessuretijd zónder verlengingen, tenzij door TOTO vooraf expliciet anders is aangegeven in de Nadere Regels per Sport.
 5. Indien een wedstrijd (of deel daarvan waarop de wedoptie ziet) niet regulier aanvangt en/of wordt uitgespeeld, bepalen de Nadere regels per sport hoe TOTO het resultaat van de Sportweddenschap bepaalt.
 6. TOTO kan Wedopties die zijn omschreven in de Nadere Regels per Sport ook combineren tot één Wedoptie zodat één deelname meerdere Wedopties bevat. Indien de combinatie leidt tot tegenstrijdigheden in, onder meer, de bepaling van het resultaat en/of de uitleg van de Wedoptie, is het resultaat zoals door TOTO vastgesteld en de uitleg zoals door TOTO gegeven leidend.
 7. Het resultaat van een Sportweddenschap verandert niet door protesten en/of stakingen, of onderzoeken door de wedstrijdleiding. Ook niet als een staking, protest of onderzoek leidt tot het geheel opnieuw spelen van de wedstrijd of anderszins andere uitslag van de wedstrijd.

34. Prijsbepaling Sportweddenschappen

34. Prijsbepaling Sportweddenschappen

 1. Als alle Wedopties in één deelname correct voorspeld blijken na afloop van de betreffende sportwedstrijd(en) ontvangt de Deelnemer zijn inleg vermenigvuldigt met een uitkeringsfactor.
 2. TOTO bepaalt per Wedoptie een uitkeringsfactor, de quotering (“Quotering”).
 3. Quoteringen worden bekend gemaakt op de website van TOTO en/of via haar applicaties.
 4. TOTO kan eerder bekend gemaakte Quoteringen wijzigen. Indien door een Deelnemer al is deelgenomen aan een Wedoptie blijft deze deelname en de daarbij horende Quotering ongewijzigd van kracht.
 5. Wedopties kunnen gecombineerd worden. Quoteringen die horen bij de door de Deelnemer in één deelname gecombineerde Wedopties worden door TOTO op een door TOTO te bepalen wijze vermenigvuldigd, waardoor TOTO een nieuwe quotering bepaalt voor de totale inleg. Een Quotering wordt altijd afgerond op twee decimalen naar beneden.

35. Cash out, Partial Cash Out & Change Your Bet

35. Cash out, Partial Cash Out & Change Your Bet

 1. TOTO kan de Deelnemer voor een Sportweddenschap de mogelijkheid bieden tot “Cash Out” of “Partial Cash Out” maar is daartoe niet verplicht. De Deelnemer kan bij “Cash Out” de Sport-weddenschap laten uitbetalen terwijl nog niet alle resultaten bekend zijn (“Cash Out”). Bij “Partial Cash Out” kan de Deelnemer de Sportweddenschap gedeeltelijk laten uitbetalen terwijl het resultaat, of nog niet alle resultaten bekend zijn. Voor de eventuele resterende inleg blijft de Sportweddenschap tegen de originele Quotering van kracht (“Partial Cash Out”).
 2. TOTO bepaalt of Cash Out en/of Partial Cash Out mogelijk is en tegen welke Quotering. Als de mogelijkheid tot Cash Out door TOTO wordt aangeboden, kan TOTO deze mogelijkheid ook op ieder moment verwijderen en niet langer een Cash Out mogelijkheid aanbieden.
 3. Cash Out kan niet indien de inleg van de Deelnemer (gedeeltelijk) bestaat uit Bonussen.
 4. Partial Cash Out kan hoe dan ook voor minimaal 10% van de originele inleg zonder Bonussen De resterende inleg waarvoor de Sportweddenschap van kracht blijft, mag hoe dan ook niet lager zijn dan € 1,-. TOTO kan Partial Cash Out nogmaals aanbieden nadat een Deelnemer al gebruik heeft gemaakt van een Partial Cash Out.
 5. De verwerking van een verzoek tot Cash Out of Partial Cash Out kost tijd. Het kan, om welke reden dan ook, gebeuren dat gedurende de verwerking de mogelijkheid tot Cash Out of Partial Cash Out wordt ingetrokken, beëindigd of dat toepasselijke quoteringen wijzigen. Het verzoek tot Cash Out of Partial Cash Out wordt in dat geval niet geaccepteerd.
 6. Als TOTO een Cash Out heeft geaccepteerd is de Sportweddenschap onmiddellijk afgehandeld, of in het geval van een door TOTO geaccepteerde Partial Cash Out gedeeltelijk afgehandeld. Uitbetaling vindt plaats tegen de door TOTO bepaalde Quotering. Verdere gebeurtenissen hebben geen invloed meer op het afgehandelde gedeelte van de betreffende Sportweddenschap.
 7. Als een Deelnemer op een combinatie van Wedopties heeft ingelegd in een Sportweddenschap kan TOTO de Deelnemer ook de mogelijkheid bieden tot “Change Your Bet”. De Deelnemer kan de invulling van één van zijn Wedopties en/of de hoogte van de inleg dan wijzigen zolang het resultaat van de Wedoptie nog niet bekend is (“Change Your Bet”).
 8. Cash Out, Partial Cash Out of Change Your Bet zijn ook niet mogelijk op het moment dat de Deelnemer de Sportweddenschap niet kan winnen omdat voor één van de Wedopties het resultaat al bekend is en niet winnend is voor de Deelnemer.
 9. Uitbetalingen door middel van Cash Out of Partial Cash Out zijn prijzen in de zin van de Wet op de kansspelbelasting waardoor artikel 28 lid 5 van dit Deelnemersreglement van toepassing is.

36. Pre Betting & Live Betting

36. Pre Betting & Live Betting

 1. TOTO biedt Pre Betting Sportweddenschappen aan. Dat wil zeggen dat de Deelnemer kan inleggen op Wedopties voordat een sportwedstrijd is aangevangen. Inleggen op deze Wedopties is niet meer mogelijk zodra de betreffende sportwedstrijd is aangevangen. Inleggen op Wedopties na aanvang van de betreffende sportwedstrijd worden ongeldig verklaard (zie artikel 26).
 2. TOTO biedt voor bepaalde door haar te bepalen sportwedstrijden en evenementen Live Betting Sportweddenschappen aan. Dat wil zeggen dat de Deelnemer kan inleggen op Wedopties gedurende een sportwedstrijd. Inleggen op Wedopties terwijl de uitslag die moet worden voorspeld al bekend is worden ongeldig verklaard.
 3. Quoteringen voor Live Betting Wedopties veranderen telkens, ook gedurende de wedstrijd. De Deelnemers is zich daarvan bewust en zelf verantwoordelijk voor het controleren en de juistheid van de gekozen Wedoptie, de bijbehorende Quotering en zijn inleg.
 4. Indien een Deelnemer heeft ingelegd op een Wedoptie, en de Quotering voor de Wedoptie is onjuist (bijvoorbeeld door een (technische) fout), kan TOTO de deelname ongeldig verklaren (zie artikel 26), maar TOTO kan er ook voor kiezen de Quotering aan te passen naar de Quotering die het – naar het enkele oordeel van TOTO – behoort te zijn (zie artikel 34 lid 2). Indien TOTO kiest voor aanpassing van de Quotering, dan geldt het volgende:
  (i) in geval van een Pre Betting Sportweddenschap wordt een Deelnemer door TOTO geïnformeerd waarbij de Deelnemer de gelegenheid krijgt om uiterlijk tot aanvang van de wedstrijd waarop de deelname ziet de deelname ongeldig te verklaren;
  (ii) in geval van een Live Betting Sportweddenschap wordt een Deelnemer door TOTO geïnformeerd waarbij de Deelnemer de gelegenheid krijgt om uiterlijk tot het moment dat de uitslag die moet worden voorspeld al bekend is de deelname ongeldig te laten verklaren;
  (iii) indien er, naar het oordeel van TOTO, redelijkerwijs onvoldoende tijd is om de Deelnemer te informeren en gelegenheid te geven een deelname ongeldig te verklaren, dan handelt TOTO de deelname af volgens de door haar aangepaste Quotering.

37. Live Streaming & Scorebord

37. Live Streaming & Scorebord

 1. TOTO kan onder nader te stellen voorwaarden en voor door TOTO geselecteerde sportwedstrijden “Live Streaming” en “Scorebord” aan Deelnemers aanbieden. Indien beschikbaar dan kan de Deelnemer via zijn account op de website(s) en/of applicaties van TOTO met de “Live Streaming” functie sportwedstrijden en/of sportevenementen audiovisueel via volgen (“Live Stream”) en/of bepaalde door TOTO geselecteerde statistieken ontvangen die zien op de betreffende sportwedstrijd (“Scorebord”).
 2. De Deelnemer mag de Live Stream en/of Scorebord alleen voor particuliere doeleinden gebruiken.
 3. Het is de Deelnemer verboden om van de Live Streaming en/ of Scorebord te reproduceren, en/of gebruik te maken buiten de websites en applicaties van TOTO, en/of te tonen in een publieke omgeving, en/of voor commerciële doeleinden te gebruiken. Indien TOTO enig vermoeden heeft van gebruik in strijd met dit artikel kan TOTO het gebruik van het account schorsen en/of het account beëindigen.
 4. De Deelnemer is aansprakelijk voor alle schade die TOTO leidt als gevolg van het gebruik van de Live Stream of Scorebord in strijd met dit artikel.
 5. Live Stream en Scorebord zijn puur informatief en indicatief voor de Deelnemer en worden niet gebruikt voor bepaling van een resultaat van een wedstrijd en/of de uitkomst van een Wedoptie.
 6. De Deelnemer begrijpt dat de inhoud van de Live Stream en het Scorebord wordt aangeboden door derde-partijen. TOTO is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de aan de Deelnemer geboden “Live Stream” en/of vertragingen of anderszins gebreken aan de functie.

38. Bijzondere gevallen

38. Bijzondere gevallen

 1. TOTO kan altijd beslissen om bepaalde Quoteringen voor bepaalde Wedopties op 1 te zetten. Dat betekent dat de Wedoptie neutraal wordt afgehandeld en de Deelnemer zijn inleg terug krijgt. TOTO beslist hiertoe als bijvoorbeeld niet van haar verwacht kan worden de Quoteringen te handhaven. Dit geldt bijvoorbeeld in gevallen zoals het op een volstrekt andere plaats spelen van een wedstrijd of het in overwegende mate uitvallen van een regulier team.
 2. Wanneer een Sportweddenschap ziet op een wedstrijd die niet (geheel) binnen twee (2) dagen na het oorspronkelijke aanvangstijdstip reglementair is uitgespeeld, worden de Quoteringen van de Wedopties die zien op die wedstrijd op 1 gezet.
 3. Indien een wedstrijd eerder aanvangt dan het oorspronkelijke aanvangstijdstip dan zal TOTO de na het aanvangstijdstip geregistreerde deelname (i) ongeldig verklaren, of (ii) de quotering aan-passen naar die quotering die op het moment van daadwerkelijke aanvang de wedstrijd gold. TOTO beslist welke van deze opties zij kiest.
 4. Als de Deelnemer op een Sportweddenschap met meerdere Wedopties heeft ingelegd waarvan een of meerdere Quoteringen op 1 zijn gesteld wordt die Wedoptie buiten beschouwing gelaten voor het resultaat van de Sportweddenschap. Voor de resterende Sportweddenschap bepaalt TOTO een nieuwe Quotering op basis van de Quoteringen van de in de Sportweddenschap reste-rende Wedopties.

5. TOTO Casinospelen

5. TOTO Casinospelen

39. Speelwijze Casinospelen

39. Speelwijze Casinospelen

 1. TOTO biedt Casinospelen waarbij de Deelnemer tegen TOTO speelt. De Casinospelen die TOTO aanbiedt worden geleverd worden door verschillende spelaanbieders. Per casinospel zijn nadere voorwaarden van toepassing met betrekking tot onder meer de speelwijze en uitbetaling van prijzen. Deze nadere voorwaarden zijn te raadplegen op de website en applicaties van TOTO direct bij het betreffende spel (“Casino Spelregels”).
 2. Aan Casinospelen kan tegen betaling worden deelgenomen. De Deelnemer kan aan sommige door TOTO aangewezen Casinospelen ook kosteloos, dat wil zeggen zonder inleg en zonder kans op uitbetaling van een prijs, deelnemen. Indien een Deelnemer daadwerkelijk wil inleggen (artikel 23) dan dient hij ingelogd te zijn op zijn account.

40. Ongeldig verklaren deelnamen

40. Ongeldig verklaren deelnamen

 1. Als de Deelnemer aan een Casinospel deelneemt, maar het Casinospel is niet gestart voordat het spel wordt onderbroken als gevolg van een fout, zoals bijvoorbeeld een technische storing, zal het spel geacht worden niet te hebben plaatsgevonden en de deelname ongeldig worden ver-klaard (zie ook artikel 26).
 2. Als de Deelnemer op een Casinospel heeft ingelegd wanneer een fout zoals een technische sto-ring op de servers of systemen van TOTO ervoor zorgt dat de verbinding met de Deelnemer wordt onderbroken nadat het spel is begonnen, zal dat spel worden geregistreerd in de systemen van TOTO. De deelname blijft geldig en het resultaat zoals geregistreerd inde systemen van TOTO is geldig en doorslaggevend.
 3. TOTO behoudt zich het recht voor om op ieder moment en zonder voorafgaande waarschuwing te stoppen met het aanbieden van een reeds aangevangen of gepland Casinospel. Deelnames zullen ongeldig worden verklaard (zie artikel 26).

41. Gedeelde platformen

41. Gedeelde platformen

 1. TOTO kan Casinospelen aanbieden die via het een gedeeld softwareplatform voor Deelnemers van TOTO mogelijk maakt om te deel te nemen aan Casinospelen waarin jackpots, tafels en toernooien ook afkomstig zijn van andere aanbieders en websites dan TOTO (“Gedeeld Platform Spellen”).
 2. Indien aan Gedeeld Platform Spellen wordt deelgenomen, dan gaat de Deelnemer er mee a-koord dat de Deelnemer deelneemt aan een Casinospel waaraan ook Deelnemers deelnemen via andere aanbieders dan TOTO.
 3. Deelnemer gaat er mee akkoord dat indien en voor zover, ter enkele beoordeling door TOTO, een Deelnemer in strijd handelt met de voorwaarden en/of bepalingen van een aanbieder die is aangesloten op het Gedeelde Platform, TOTO het gebruik van het account kan schorsen en eventuele deelname ongeldig kan verklaren.
 4. Een Deelnemer mag met één account meespelen met een Gedeeld Platform Spel. Het is niet toegestaan om via andere aanbieders dan TOTO ook mee te spelen met Gedeeld Platform Spellen.
 5. Deelnemer begrijpt dat TOTO voor uitbetaling van prijzen van Gedeeld Platform Spellen afhankelijk is van andere aanbieders en websites dan TOTO waarover TOTO geen controle uitoefent. Deelnemer kan pas bij TOTO aanspraak maken op uitbetaling van een prijs gewonnen bij een Gedeeld Platform Spel indien en voor zover TOTO de prijs heeft ontvangen van deze andere aanbieders die zijn aangesloten bij de Gedeelde Platform Spellen.

42. Random Number Generators - Systemen TOTO leidend

42. Random Number Generators - Systemen TOTO leidend

 1. TOTO biedt Casinospelen aan waarbij gebruik van zogeheten random number generator ('RNG') software wordt gemaakt dat de uitkomsten bepaalt.
 2. De software en systemen van TOTO zijn leidend en doorslaggevend voor het resultaat van een Casinospel.